Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

VZN

Roky


 

Aktuálny rok 2009

O vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Schválené: 20.4.2009

Vyhlásené: 24.4.2009

Účinnosť: 8.3.2009

Obecné zastupiteľstvo v Mojtíne na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

§ 1
Predmet úpravy

1.Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov, prípadne iných nosičov informácií v čase volebnej kampane upravuje postup kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci v čase volebnej kampane:
a)volieb prezidenta SR,
b)volieb do Národnej rady SR,
c)volieb do Európskeho parlamentu,
d)volieb do orgánov samosprávnych krajov,
e)volieb do orgánov samosprávy obcí.
2.Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov, zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta formou umiestňovania plagátov, prípadne iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní podľa ods. 1/ ustanovuje platná legislatíva SR.

§ 2
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

1.Umiestňovať volebné plagáty, prípadne iné nosiče informácií (ďalej len „volebné plagáty“) v čase volebnej kampane možno len na mieste vyhradenom v súlade s týmto VZN.
2.Na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane je vyhradené : úradné tabule obce.
3.O rozdelení a prípadnom rozšírení miesta na umiestňovanie volebných plagátov pre príslušné voľby podľa § 1 ods. 1 tohto VZN rozhodne starosta obce, pričom musia byť dodržané lehoty plynúce pre volebné kampane podľa platnej legislatívy.
4.Plocha pre účely umiestnenia volebných plagátov bude rozdelená tak, aby rozdelenie zodpovedalo zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých kandidátov.

§ 3
Povinnosti kandidujúcej politickej strany alebo koalície a nezávislého kandidáta

1.Umiestnenie volebných plagátov a údržbu plôch určených na umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečuje politická strana alebo koalícia alebo nezávislí kandidáti.
2.Je zakázané prekrytie alebo prelepenie plagátov ostatných kandidujúcich subjektov, príp. zabratie väčšej plochy ako bolo určené pri rozdelení vývesných plôch.

§ 4
Kontrola dodržiavania VZN

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
- poslanci OZ , starosta obce,

§ 5
Sankcie

1.Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2.Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 €.
3.Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638.- €.

§ 6
Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Mojtíne sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 20.04.2009, uznesením č. 4 / 2009 . Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli .

 

 

 


František Staňo
starosta obce

 

 

 


Vyvesené : 24.4.2009
 


webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

020 72 Mojtín 242
telefón : 042/4711692
fax : 042/4711692
Email : obecmojtin@obecmojtin.sk


3152399

Úvodná stránka