Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

VZN

Roky


 

Aktuálny rok 2007

O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

Schválené: 27.7.2007

Účinnosť: 1.9.2007

Obecné zastupiteľstvo v Mojtíne podľa § 4 ods. 3 písm i), § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 1 ods. 2 a § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 339/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií sa uznieslo na tomto

Všeobecnom záväznom nariadení obce Mojtín

č.1/2007


o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami


§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) na území obce Mojtín (ďalej len „ Obec “) a ochranu obyvateľstva pred hlukom a vibráciami z predaja v obchode a z prevádzky služieb.

§ 2
Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) prevádzkarňou je priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť,
b) podnikateľom je :
1. osoba zapísaná v obchodnom registri1,
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia2,
3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov ,
c) uzavretou spoločnosťou skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkarni na základe pozvánok, alebo klubových kariet,
d) prevádzkovou dobou je čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo k poskytovaniu služieb,
e) hudobnou produkciou je hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo koncertné vystúpenie,
f) denným časom je čas od 06.00 hod. do 18.00 hod. , večerným časom je čas od 18.00 hod. do 22.00 hod a nočným časom je čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. ,
g) hlukom je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk, ktorý individuálne silne obťažuje človeka ,
h) rušením nočného kľudu je šírenie neprimeraného hluku a vibrácii v nočnom čase.

§ 3
Všeobecná prevádzková doba

(1) Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 22.00 hod. , okrem ubytovacích zariadení a zariadení hotelových služieb .
(2) Všeobecná prevádzková doba ubytovacích zariadení a zariadení hotelových služieb je v dňoch pondelok až nedeľa od 00.00 hod. do 24.00 hod..

§ 4
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v rámci
všeobecnej prevádzkovej doby

(1) Podnikateľ je povinný určiť v rámci všeobecnej prevádzkovej doby vlastnú prevádzkovú dobu pre každú prevádzkareň.
(2) Vlastnú prevádzkovú dobu je podnikateľ povinný oznámiť obci v lehote uvedenej v
§ 6 ods. 4 tohto nariadenia na tlačive „Oznámenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb (ďalej len „oznámenie o čase predaja“ ).
(3) K oznámeniu o čase predaja podnikateľ doloží:
a) oprávnenie na podnikanie alebo iný doklad povoľujúci vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov3, nie starší ako 3 mesiace,
b) fotokópiu zmluvy o nájme nebytových priestorov užívaných na účely prevádzkarne alebo list vlastníctva, ak podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne,
c) v prípade, že došlo k zmene účelu využitia nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne, fotokópiu príslušného dokladu o zmene účelu využitia ,
d) protokol o meraní hluku v prípade, že ide o prevádzkareň s hudobnou produkciou ,
e) súhlas s hudobnou produkciou vo večernom čase získaný od vlastníka budovy alebo od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň nachádza a ktoré môžu byť dotknuté hlukom a vibráciami v súvislosti s prevádzkarňou.
(4) Obec preskúma predložené doklady bezodkladne a v prípade
a) splnenia podmienok vydá potvrdenie o splnení podmienok,
b) nesplnenia podmienok vydá potvrdenie o nesplnení podmienok s určením lehoty na nápravu.
Potvrdenia vydané obcou musia byť v prevádzke prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.

§ 5
Pravidlá určovania prevádzkovej doby
v nočnom čase

(1) V prípade, že podnikateľ hodlá prevádzkovať obchod alebo poskytovať služby v nočnom čase , oznámi túto skutočnosť obci na tlačive „Oznámenie o splnení podmienok pre nočný čas predaja v obchode a prevádzky služieb (ďalej len „oznámenie o splnení podmienok“).
(2) K oznámeniu o splnení podmienok podnikateľ doloží:
a) doklady uvedené v § 4 ods. 3 písm. a), b) a písm. c) tohto nariadenia,
b) protokol o meraní hluku9 za nočný čas v prípade, že ide o prevádzkareň
s hudobnou produkciou,
c) súhlas s prevádzkovou dobou, hudobnou produkciou v nočnom čase získaný od vlastníka budovy alebo od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň nachádza a v nehnuteľnostiach susediacich s budovou, kde sa prevádzkareň nachádza a ktoré môžu byť dotknuté hlukom a vibráciami v súvislosti s prevádzkarňou.
(3) Obec preskúma predložené doklady bezodkladne a v prípade
a) splnenia podmienok vydá potvrdenie o splnení podmienok,
b) nesplnenia podmienok vydá potvrdenie o nesplnení podmienok s určením lehoty na nápravu.
Potvrdenia vydané obcou musia byť v prevádzke prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.
(4) V prípade pohostinských zariadení , s prevádzkovým časom od 22.00 hod. , môže byť
prevádzkový čas povolený , po prerokovaní v príslušnej komisií , skúšobne na dobu dvoch mesiacov , v rámci , ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v potvrdení . Do doby prerokovania podmienok príslušnou komisiou môže byť prevádzka otvorená v rozsahu všeobecnej prevádzkovej doby .
(5) Rušenie nočného pokoja je narúšaním verejného poriadku .
(6) V prípade neprimeraného hluku šíriaceho sa z prevádzkarne obec písomne vyzve podnikateľa na zjednanie nápravy, pričom určí lehotu na nápravu. V prípade, že podnikateľ v určenej lehote nezjedná nápravu, obec rozhodnutím zakáže hudobnú produkciu v nočnom čase na dobu 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. V opodstatnených prípadoch môže obec postupovať podľa § 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
(7) Ak vplyvom činnosti prevádzkarne dochádza k rušeniu nočného pokoja , porušovaniu verejného poriadku , poškodzovaniu životného prostredia a pod. môže obec čas predaja alebo prevádzkový čas upraviť .
(8) V prípade, že prevádzkareň má zriadené sezónne exteriérové sedenie a prevádzkovú dobu má kratšiu, ako je maximálna prevádzková doba pre sezónne exteriérové sedenie, sezónne exteriérové sedenie môže prevádzkovať len do potvrdenej prevádzkovej doby prevádzkarne.
(9) Exteriérové sezónne sedenie podnikateľ môže prevádzkovať iba pod podmienkou, že hluk a hudobná produkcia z prevádzkarne do vonkajšieho prostredia a do obytných miestností susediacich s prevádzkarňou nepresahuje prípustnú hladinu hluku, dodržiava príslušné právne predpisy a preukáže sa potvrdením obce o prevádzkovej dobe exteriérového sedenia.
(10)V sezónnom exteriérovom sedení je zakázané používať hudobnú produkciu. Prevádzkareň musí byť technickými, organizačnými a ďalšími opatreniami zabezpečená tak, aby hluk neprimerane nezasahoval do vonkajšieho prostredia.

§ 6
Povinnosti podnikateľa

(1) Oznámenie o jednorázovom predĺžení prevádzkovej doby15 z dôvodu mimoriadnej požiadavky pre uzavretú spoločnosť je podnikateľ povinný doručiť obci najneskôr 2 pracovné dni pred konaním akcie. Obec vydá potvrdenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby.
(2) O jednorazové predĺženie prevádzkovej doby môže požiadať podnikateľ, ktorého prevádzková doba spĺňa podmienky uvedené v § 5 ods. 2 tohto nariadenia.
(3) Podnikateľ, ktorý má splnené podmienky uvedené v § 4 tohto nariadenia, k oznámeniu o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby priloží doklady uvedené v § 5 ods. 2 písm. b) a c) tohto nariadenia.
(4) Prevádzkovú dobu, prípadne zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný písomne oznámiť obci ku dňu otvorenia prevádzkarne, prípadne zmeny. V prípade zmeny prevádzkovej doby nie je potrebné opätovne predkladať doklady uvedené v § 4 ods. 3 písm. a), b) a písm. c) a § 5 ods. 2 písm. a) pokiaľ v nich nenastali zmeny.
(5) Podnikateľ je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného predpisu16.
(6) Podnikateľ je povinný uviesť prevádzkovú dobu do súladu s jej obmedzením podľa § 5 ods. 5 najneskôr do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zákaze hudobnej produkcie v nočnom čase.
(7) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril neprimeraný hluk a aby neboli prekročené najvyššie prípustné hodnoty pre denný, večerný a nočný čas podľa osobitného predpisu4.
(8) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby v prevádzkarni a okolí prevádzkarne nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu.
(9) Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný označiť na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, začiatok a koniec uzavretia, a to najmenej 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkárne za predpokladu, že prevádzkáreň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne písomne informovať Obecný úrad o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.

§ 7
Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
- poverení zamestnanci Obecného úradu
- poslanci Obecného zastupiteľstva v Mojtíne .

§ 8
Sankcie

(1) Za porušenie § 6 ods. 5 alebo odsek 9 možno podnikateľovi uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 5 000 Sk17.
(2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, môže starosta uložiť pokutu do výšky 200 000 Sk18.
(3) Pri porušení ustanovení uvedených v § 5 ods.4 alebo § 5 ods.6 alebo § 5 ods.7 alebo § 5 ods. 8 tohto nariadenia možno uložiť zodpovednej fyzickej osobe pokutu v blokovom konaní do výšky 1 000 Sk12.

§ 9
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Rozhodnutia o prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto nariadenia zostávajú v platnosti.
(2) Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľov podľa osobitných predpisov19.

§ 10
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.09.2007 .

František Staňo
starosta obce


Príloha č.1


Meno a priezvisko (obchodné meno): _____________________________________________
Trvalý pobyt (sídlo firmy): ____________________________________________________
Telefón: __________________ Fax: ___________________ E-mail: __________________


Obec Mojtín
Obecný úrad
020 72 Mojtín 242


Oznámenie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb podľa § 4 všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2007:

podnikateľ (meno a priezvisko, obchodné meno): __________________________________________________________
trvalý pobyt, sídlo (presná adresa a PSČ): __________________________________________________________
IČO: ________________________________ DIČ: ______________________________
prevádzka:
(názov prevádzky a adresa) ____________________________________________________

účel využitia prevádzky: _____________________________________________________

Oznamujem Vám prevádzkovú dobu:

Pondelok _____________________________________

Utorok _____________________________________

Streda _____________________________________

Štvrtok _____________________________________

Piatok _____________________________________

Sobota _____________________________________

Nedeľa _____________________________________
Prílohy:
1. Oprávnenie na podnikanie, alebo iný doklad povoľujúci činnosť podľa osobitného predpisu1.
2. Nájomnú zmluvu na prevádzkareň, príp. list vlastníctva ak podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru.
3. V prípade, že došlo k zmene účelu využitia nebytového priestoru, príslušný doklad2.


Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Mojtín dňa: .......................... ____________________________
pečiatka a podpis (konateľa3)Príloha č.2


Meno a priezvisko (obchodné meno): _____________________________________________
Trvalý pobyt (sídlo firmy): ____________________________________________________
Telefón: __________________ Fax: ___________________ E-mail: __________________


Obec Mojtín
Obecný úrad
020 72 Mojtín 242


Oznámenie o splnení podmienok pre nočný čas predaja v obchode a prevádzky služieb podľa § 5 všeobecne záväzného nariadenia č. 1 /2007


podnikateľ (meno a priezvisko, obchodné meno): _______________________________________________________________
trvalý pobyt, sídlo (presná adresa a PSČ): ___________________________________________________________
IČO: ________________________________ DIČ: ________________________________
prevádzka:
(názov prevádzky a adresa) ____________________________________________________
účel využitia prevádzky: _____________________________________________________

Oznamujem Vám splnenie podmienok pre nočný čas predaja v obchode a prevádzky služieb:

Pondelok _____________________________________
Utorok _____________________________________
Streda _____________________________________
Štvrtok _____________________________________
Piatok _____________________________________
Sobota _____________________________________
Nedeľa _____________________________________

Prílohy:
1. Oprávnenie na podnikanie, alebo iný doklad povoľujúci činnosť podľa osobitného predpisu1.
2. Nájomnú zmluvu na prevádzkareň, príp. list vlastníctva ak podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru.
3. V prípade, že došlo k zmene účelu využitia nebytového priestoru, príslušný doklad2.
4. Súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti v ktorej sa prevádzka nachádza, príp. súhlas získaný na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov3.
5. Aktuálny protokol o meraní hluku4.


Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.Mojtín , dňa: ........................... ___________________________
pečiatka a podpis (konateľa5 )


Príloha č. 3

Meno a priezvisko (obchodné meno): _____________________________________________
Trvalý pobyt (sídlo firmy): ____________________________________________________
Telefón: __________________ Fax: ___________________ E-mail: __________________Obec Mojtín
Obecný úrad
020 72 Mojtín 242


Oznámenie o jednorázovom predĺžení prevádzkovej doby
(oznámiť najneskôr 2 dni pred konaním akcie)

Oznamujem Vám, že dňa ______________________________________________________
v prevádzke ________________________________________________________________
(názov prevádzky a adresa)
č. tel. na prevádzku __________________________________________________________
bude jednorázové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu uzavretej spoločnosti.

Za dodržiavanie nočného kľudu1 bude zodpovedný:

___________________________________________________________________________
(meno a priezvisko, funkcia)


Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Mojtín , dňa: ..................... _____________________________
pečiatka a podpis (konateľa2)


webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

020 72 Mojtín 242
telefón : 042/4711692
fax : 042/4711692
Email : obecmojtin@obecmojtin.sk


3152653

Úvodná stránka