Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

VZN

Roky


 

Aktuálny rok 2012

o postupe poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Mojtín

Schválené: 15.11.2012

Vyhlásené: 27.11.2012

Účinnosť: 12.12.2012

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2012
o postupe poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Mojtín

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mojtín na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravid-lách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie o postupe poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Mojtín.


§ 1
Účel VZN

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle ust. § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-sov stanoviť podmienky pre poskytovanie dotácií právnickým a fyzickým osobám uvedených v Čl. III tohto VZN, pôsobiacich na území spravovanom obcou Mojtín z rozpočtu obce Mojtín.


§ 2
Zdroje dotácií

1. Prostriedky na dotácie v zmysle tohto VZN sa rozpočítajú v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok.

2. Poskytnutím dotácií nemožno zvýšiť celkový dlh obce.


§ 3
Príjemcovia dotácií

Z rozpočtu obce možno poskytovať dotácie:

1. právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia ob-ce Mojtín,

2. právnickým osobám, neuvedených v ods. 1 a fyzickým osobám – pod-nikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.


§ 4
Podmienky poskytnutia dotácií

1. Príjemcom uvedeným v Čl. III v bode 1 možno poskytnúť dotácie na všeobecne prospešné služby, resp. Všeobecne prospešné alebo verej-noprospešné účely slúžiacich k rozvoju územia za obce Mojtín.

2. Príjemcom uvedeným v Čl. III v bode 2 možno poskytnúť dotácie len za podmienok ustanovených v tomto VZN na:

a) Podpora všeobecne prospešných služieb (napr. podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobec-ne prospešné služby v znení neskorších predpisov),
b) podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov (napr. podľa zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene občian-skeho zákonníka v znení neskorších predpisov),
c) podporu podnikania na území obce Mojtín,
d) podporu zamestnanosti na území obce Mojtín.

3. Dotácie je možné poskytnúť v jednom rozpočtovom roku tomu istému príjemcovi na ten istý účel iba raz.


§ 5
Účely poskytnutia dotácií

1. Účelom poskytovania dotácií je najmä podpora činnosti a aktivít prijí-mateľov dotácií v prospech obyvateľov mesta a jeho rozvoja.

2. Dotácie sú nasmerované predovšetkým do týchto oblastí:

a) záujmová činnosť, umelecká tvorba a kultúrne aktivity,
b) telovýchova a šport,
c) deti a mládež,
d) rozvoj školstva a vzdelávania,
e) sociálna pomoc občanom, charitatívne činnosti, humanitárna sta-rostlivosť,
f) zdravotnícka starostlivosť a zdravotne postihnutí občania,
g) ekológia a ochrana životného prostredia,
h) podpora občianskych a cirkevných aktivít,
i) tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
j) podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
k) podpora činnosti neziskových organizácií

3. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám.

4. Dotácie nesmú byť použité na občerstvenie, alkohol, tabakové výrobky, odmeny funkcionárom.

5. Dotácie nesmú byť poskytnuté fyzickým osobám a právnickým oso-bám, ktorým bola uložená povinnosť vrátiť dotáciu, resp. jej časť po-skytnutú z rozpočtu obce v predchádzajúcom roku pre nedodržanie podmienok tohto VZN.


§ 6
Podávanie a náležitosti žiadosti

1. Dotácie môžu byť poskytované len na základe písomnej žiadosti žiada-teľa a za predpokladu, že ku dňu podania majú žiadatelia vysporiada-né svoje záväzky voči obci.

2. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Mojtín na príslušný ka-lendárny rok môžu žiadatelia predložiť najneskôr do 31.10. predchá-dzajúceho roka písomne do podateľne Obecného úradu Mojtín.

3. Žiadosť musí obsahovať nevyhnutné údaje charakterizujúce žiadateľa, najmä:

a) presné označenie žiadateľa – názov organizácie v súlade s výpisom z obchodného registra, živnostenského registra, resp. inou regis-tračnou listinou, v prípade žiadateľa – fyzickej osoby meno, priez-visko, rodné číslo, trvalý pobyt,
b) sídlo, meno štatutárneho zástupcu a jeho funkciu,
c) IČO, prípadne DIČ, ak je pridelené,
d) bankové spojenie žiadateľa – ak existuje,
e) požadovanú sumu,
f) charakteristiku účelu využitia finančných prostriedkov,
g) účel poskytnutia dotácie z hľadiska prospechu pre obec Mojtín a jej rozvoj.


§ 7
Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí

O žiadostiach o poskytnutie dotácií spĺňajúcich náležitosti podľa Čl. VI totho VZN o finančnej dotácii rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Mojtín na základe návrhu pracovnej komisie, ktorá je zložená z predsedov všet-kých komisií obecného zastupiteľstva a starostu obce. Predsedom tejto komisie je starosta obce. Táto komisia prerokuje žiadosti o poskytnutie dotácií spĺňajúcich náležitosti podľa Čl. VI tohto VZN a predloží svoj ná-vrh obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Obecné zastupiteľstvo roz-hodne o poskytnutí dotácií najneskôr do 31.12. príslušného roka, v ktorom sa schvaľuje rozpočet, ktorého sa poskytnutie dotácií týka.


§ 8
Poskytovanie dotácií

1. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, ktorá bude vyhotovená po schválení žiadosti staros-tom obce, resp. obecným zastupiteľstvom, najneskôr do 31.01. prí-slušného roka, ktorého rozpočtu sa poskytnutie dotácií týka.

2. Dohoda musí obsahovať najmä:

a) identifikačné údaje poskytovateľa a príjemcu dotácie,
b) výšku poskytnutej dotácie,
c) konkrétny účel použitia dotácie, identifikáciu a hodnotové vyjadre-nie účelu použitia dotácie,
d) ustanovenie, že obec si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti vyu-žitia ním poskytnutých finančných prostriedkov,
e) ustanovenie o povinnosti zúčtovania dotácie v zmysle tohto VZN,
f) poučenie o postihoch v prípade nedodržania účelu a podmienok dohody,

3. Túto dohodu podpisuje za obec starosta obce a za príjemcu oprávnená osoba.

4. V lehote do desať kalendárnych dní po podpísaní tejto dohody staros-tom obce, bude dotácia vyplatená v prospech príjemcu.


§ 9
Vyúčtovanie dotácií

1. Príjemca dotácie je povinný vyčerpať dotáciu na poskytnutý účel v lehote od poskytnutia finančných prostriedkov do 10.12. príslušného roka, v ktorom sa dotácia poskytla.

2. Príjemca dotácie je povinný predložiť obci vyúčtovanie poskytnutej do-tácie najneskôr do 15.12. príslušného roka, v ktorom sa dotácia po-skytla.

3. Toto vyúčtovanie musí byť predložené v písomnej forme, musí obsaho-vať základné identifikačné údaje príjemcu dotácie, rozpis výdavkov a originály účtovných dokladov (bankové výpisy, faktúry, výdavkové pokladničné doklady a pod.) preukazujúce použitie dotácie na kon-krétny účel. Zamestnanci obecného úradu z originálov vyhotovia a založia fotokópie s označením, že videli origináli a originály vrátia prí-jemcovi.

4. Na základe vyúčtovania predloženého príjemcom v stanovenej lehote, po preverení dodržania zmluvne dohodnutých podmienok, bude po-skytnutá dotácia zúčtovaná s rozpočtom obce.

5. Obec je oprávnená požadovať opravné vyúčtovanie a určiť lehotu jeho doručenia.

6. V prípade nedodržania účelu a podmienok dotácie podľa dohody, je príjemca dotácie povinný dotáciu vrátiť poskytovateľovi v plnej výške do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia tejto skutoč-nosti.

7. V prípade nedoloženia opravného vyúčtovania vôbec, resp. v stanovenej lehote, je príjemca povinný vrátiť nesprávne vyúčtovanú časť dotácie v prospech obce do 10 kalendárnych dní odo dňa doruče-nia oznámenia tejto skutočnosti.


§ 10
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupi-teľstvo v Mojtíne dňa 15.11.2012 v bode č. 6.

2. Zmeny a doplnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vy-konávať len písomnými dodatkami, ktoré podliehajú schváleniu Obec-ného zastupiteľstva v Mojtíne.

3. Toto VZN nadobúda platnosť a účinnosť pätnástym dňom odo dňa je-ho vyvesenia na úradnej tabuli obce Mojtín.


V Mojtíne dňa .....................


Bc. Eva Gabrišová
starostka obce


webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

020 72 Mojtín 242
telefón : 042/4711692
fax : 042/4711692
Email : obecmojtin@obecmojtin.sk


3170328

Úvodná stránka