Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Miestne dane a poplatky

Daň z pozemkov
Základ dane 
orná pôda, vinice, chmeľnice a ovocné sady 0,421EUR/m2
trvalé trávnaté porasty 0,0792EUR/m2
záhrady ,zast. plochy a nádvoria, ostatné plochy 2,12 EUR/m2
stavebné pozemky18,27 EUR/m2
Sadzba dane
Ročná sadza dane z pozemkov 
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,45 % zo zákl. dane
trvalé trávnaté porasty0, 30 % zo zákl. dane
záhrady0, 78 % zo zákl. dane
lesné pozemky, na ktorých sú hospod. lesy 2 % zo zákl. dane
zastavané plochy a nádvoria 0, 72 % zo zákl. dane
stavebné pozemky0, 45 % zo zákl. dane
ostatné plochy0, 45 % zo zákl. dane

Daň zo stavieb

Ročná sadza dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastav. plochy nasledovná


 
stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby0,116 EUR
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,0,26
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,0,26
stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na  
skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie  
a stavieb na administratívu0,26EUR
za stavby rekreačných a záhr. chát, domčekov a domov na individuálnu rekreáciu1,00 EUR
samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a  0,40 EUR
stavby používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov  
alebo pod obytným blokom 
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike a1,76 EUR
stavby slúžiace stavebníctvu 0,66 EUR
stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu1,76 EUR
ostatné stavby1,76 EUR
Ročná sadza dane na podlažie a pivničné priestory0,50EUR

Daň z bytov

za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytového priestoru0,30 EUR
(pivnica, chodba)0,30EUR

Daň za psa

Daň za psa 
sadzba dane za jedného psa, ktorého držiteľom je FO5,00 EUR
sadzba dane za jedného psa , ktorého vlastníkom alebo držiteľom je PO15,00 EUR

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

  
daň za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 0,60EUR / m2 / deň
daň za umiestnenie stavebného zariadenia 0,60EUR / m2 / deň
daň za umiestnenie predajného zariadenia0,60EUR / m2 / deň
daň za umiestnenie reklamného a propagačného zariadenia0,40EUR / m2 / deň
daň za užívanie verejného priestranstva pri umiestnení zariadenia 
cirkusu , zariadenia lunaparku a iných atrakcií 0,10EUR / m2 / deň
daň za umiestnenie skládky 1,00 EUR / m2 / deň

Daň za ubytovanie

  
platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia 0,40 EUR/na osobu a prenocovanie

webygroup

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

020 72 Mojtín 242
telefón : 042/4711692
fax : 042/4711692
Email : obecmojtin@obecmojtin.sk


3082689

Úvodná stránka