Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Matričný úrad

Rady pre záujemcov o uzavretie manželstva na matričnom úrade v Mojtíne


Postup pred uzavretím manželstva pre štátnych príslušníkov Slovenskej republiky


Štátny občan SR musí predložiť na matričný úrad v Mojtíne nasledovné doklady:
a) žiadosť o uzavretie manželstva a povolenie na uzavretie manželstva z matričného úradu posledného trvalého pobytu jedného zo snúbencov
b) rodný list (originál, alebo overenú kópiu)
c) platný občiansky preukaz
d) úmrtný list zomretého manžela/lky/, ak ide o ovdovelého/lú/ snúbenca
e) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je snúbenec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený


Postup pred uzavretím manželstva pre cudzích štátnych príslušníkov


„Cudzinec“ pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu v Mojtíne najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
a) rodný list
b) doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva – osvedčenie (Doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva – osvedčenie platí šesť mesiacov).
c) doklad o štátnom občianstve
d) doklad o pobyte
e) potvrdenie o osobnom stave
f) úmrtný list zomretého manžela/lky/, ak ide o ovdovelého cudzinca
g) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
h) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť čiže cestovný pas


Všetky doklady bod a) až g) musia byť preložené súdnym tlmočníkom do jazyka slovenského, s tlmočníckou osvedčovacou doložkou.

Doklady vydané v štáte, s ktorým nemá SR „Zmluvu o právnej pomoci“ musia byť overené zastupiteľským úradom SR v tej krajine.
Aktuálny zoznam štátov, s ktorým má SR „Zmluvy o právnej pomoci“ je k dispozícii na každom matričnom úrade v SR.
Doklady vydané v štáte, s ktorým má SR „Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia“ musia mať osvedčenie „APOSTILE“ vydané príslušným úradom v tom štáte. Aktuálny zoznam orgánov zmluvných strán je k dispozícii na každom matričnom úrade v SR.


Doklady je potrebné vybavovať včas. Predložiť ich príslušnému matričnému úradu podľa miesta trvalého pobytu slovenského štátneho občana.


V prípade uzavretia manželstva v cudzine sa upúšťa od predloženia horeuvedených dokladov, manželia môžu mať len Slávnostné prijatie po uzavretí manželstva. priebeh obradu je podobný ako sobáš, ale bez vyhlásenia snúbencov.


Poplatky pri uzatváraní manželstva v obci Mojtín

Ak bude manželstvo uzavreté mimo trvalého bydliska štátneho občana Slovenskej republiky, tak sú ešte ďalšie poplatky:

Poplatky hradené Matričnému úradu v Mojtíne :


- 16,50 € za vyhotovenie povolenia uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom (v pokladni OcÚ alebo zloženkou)

- 16,50 € za uzavretie manželstva pred iným matričným úradom (v pokladni OcÚ alebo zloženkou)

- 33,00 € za vyhotovenie povolenia uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami (v pokladni OcÚ alebo zloženkou)

- 66,00 € za uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom (v pokladni OcÚ alebo zloženkou)

Pri cirkevnom sobáši sa požadované doklady predkladajú na matričnom úrade v mieste uzavretia manželstva, po dohode s kňazom rímsko-katolíckeho farského úradu.

Z dôvodu správnosti predloženia dokladov potrebných k uzatvoreniu manželstva Vás žiadame o telefonický kontakt na č.tel.: +421 42 471 1692 alebo v súrnych prípadoch +421 948 232 701


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obec Mojtín


webygroup

dnes je: 17.12.2017

meniny má: Kornélia

Návrh plánu práce kontrolnej činnosti   na I. polrok 2016 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce Mojtín  

020 72 Mojtín 242
telefón : 042/4711692
fax : 042/4711692
Email : obecmojtin@obecmojtin.sk


2277854

Úvodná stránka