Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Obec Mojtín

Vitajte na webovej stránke obce Mojtín.

Vážení spoluobčania pripravujeme informácie o dianí v obci.  Ak máte nejaké otázky, prípadne námety, môžete sa na nás kontaktovať


 


 

Panoráma


 

Nenašli sa žiadne akcie

Pozvánka na OZ 2.1.2015 o 14,30 hod. v kultúrnom dome Obce Mojtín

Súbor na stiahnutie OZ 2015.PDF OZ 2015.PDF (170.4 kB)

Oznam o prenájme obecných proestorov

OZNAM OBEC MOJTÍN PONÚKA OD 1.JANUÁRA 2015 DO PRENÁJMU NASLEDOVNÉ OBECNÉ PRIESTORY:  SÚPISNÉ ČÍSLO 242 PRÍZEMIE – KANCELÁRSKE PRIESTORY, RESP. OBCHODNÉ PRIESORY, BEZ VNÚTORNÉHO VYBAVENIA, CELKOVÁ VÝMERA 18,40 M2  SÚPISNÉ ČÍSLO 256 – V SÚČASNEJ DOBE POHOSTINSTVO, S VNÚTNORNÝM VYBAVENÍM, CELKOVÁ VÝMERA VÝMERA 371 M2  BUDOVA PRI ŠKOLSKEJ JEDÁLNI – NEBYTOVÉ PRIESTORY - GARÁŽ, BEZ VNÚTORNÉHO VYBAVENIA, CELKOVÁ VÝMERA 19M2 PRENÁJOM UVEDENÝCH PRIESTOROV JE NA DOBU URČITÚ, MAXIMÁLNE 2 ROKY. CENOVÉ PONUKY JE MOŽNÉ ZASIELAŤ NA ADRESU OBECNÝ ÚRAD MOJTÍN, Č. 242, 020 72 MOJTÍN DO 20.12.2014. BLIŽŠIE INFORMÁCIE SÚ K DISPOZÍCII NA OBECNOM ÚRADE MOJTÍN
Súbor na stiahnutie Prenájom priestorov OU.PDF Prenájom priestorov OU.PDF (91.9 kB)

Voľby 2014

Rozsudok Krajského súdu Trenčín Starostka obce Mojtín bola nezákonne odsúdená, pôvodný rozsudok je neplatný.

Súbor na stiahnutie Rozsudok - oznam občanom.PDF Rozsudok - oznam občanom.PDF (236.2 kB)

Oznam obyvateľom obce Mojtín

Oznam obyvateľom obce Mojtín

Súbor na stiahnutie VZN o miestnych daniach a poplat.PDF VZN o miestnych daniach a poplat.PDF (446.1 kB)

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke obce MOJTÍN zostavenej k 31.12.2012

Súbor na stiahnutie Správa nezávislého audítora.pdf Správa nezávislého audítora.pdf (1.7 MB)

Návrh programového rozpočtu obce

Návrh programového rozpočtu obce pre rok 2014 a strednodobý výhľad na roky 2015-2016

Súbor na stiahnutie Návrh programového rozpočtu obce.PDF Návrh programového rozpočtu obce.PDF (3.9 MB)

Informácie k povoleniu na výrub drevín

 

VÝRUB DREVÍN

 

Povolenie na výrub drevín sa nevyžaduje ak:

- strom rastie v súkromnej záhrade – na liste vlastníctva v kolónke druh pozemku je uvedené „Záhrady“ je obvod kmeňa vo výške 130 cm menší ako 80 cm;

- obvod kmeňa vo výške 130 cm je menší ako 40 cm (neplatí na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany a na verejných pozemkoch!);

- pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu;

- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.


KROVITÉ PORASTY - rozloha pod 10 m2. (Veľkosť  krov  a  krovitých  porastov  sa  zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného  jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov.  Pri  zoskupení  krovín rovnakého  druhu sa vypočíta priemerná  výška z nameraných hodnôt.  Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou  stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri  ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov  sa vzájomne korunami dotýka  alebo spon  medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.) výrub bez akéhokoľvek povolenia či oznámenia.

OSTATNÉ PRÍPADY - je potrebné vyplniť formulár Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (drevín), priložiť prílohy, zaplatiť správny poplatok, podať do podateľne. Správny poplatok je pre fyzické osoby 10,- €, pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie 100,- €


Výňatky súvisiacich právnych predpisov:

Zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
§ 47
(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.
(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m² alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

§ 48
Náhradná výsadba
(1) Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95). Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.

História obce Mojtín

Obyvateľka obce Mojtín, Mgr. Katarína Gombárová, venovala obci Mojtín svoju seminárnu prácu "História obce Mojtín (1364 - 1950)", ktorú vyhotovila v roku 2003 ako žiačka Gymnázia v Púchove v rámci stredoškolskej odbornej činnosti.

Celú prácu si môžete pozrieť tu.

Komunálny odpad

Obecný úrad v Mojtíne oznamuje občanom, že s účinnosťou od 22.7.2013 bude pri vývoze komunálneho odpadu vyvážaný len odpad z plechových alebo plastových odpadových nádob (popolníc). V prípade, že občania vyprodukujú viac odpadu, je potrebné odpad vložiť do modrých plastových vriec a následne nahlásiť počet vriec na Obecnom úrade Mojtín. Cena za vývoz odpadu z modrých plastových vriec je 2,05 €/vrece. Poplatok je potrebné zaplatiť na Obecnom úrade pred vývozom odpadu. Nezaplatené vrecia s odpadom nebudú vyvezené.

Súbor na stiahnutie oznam - komunalny odpad.pdf oznam - komunalny odpad.pdf (74.4 kB)

Otvorenie Obecnej knižnice

Obec Mojtín oznamuje, že v sobotu 23. februára 2013 bude od 10.30 do 12.00 hod otvorená Obecná knižnica. Knižnica je zriadená v miestnosti vedľa vchodu do Obecného úradu.

Obecná knižnica bude otvorená každú sobotu od 10.30 do 12.00 hod.

Podklady predkladané poslancom Obecného zastupiteľstva obce Mojtín

Súbor na stiahnutie OZ_podklady.pdf OZ_podklady.pdf (47.2 kB)

Starostka obce

Bc. Eva GABRIŠOVÁ

Tel:      042/4711692

e-mail:
obecmojtin@obecmojtin.sk

 


 

Zástupca starostu obce

 Ferdinand KUČERA


 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Jozef Barnin: vzdal sa mandátu poslanca písomne 10.9.2013
Peter Chalúpek, DiS: mandát poslanca zanikol

Stanislav Gombár: vzdal sa mandátu písomne 22.7.2011
Ferdinand Kučera: e-mail: ferdinand.kucera@obecmojtin.sk
Daniel Martiš: e-mail: daniel.martis@obecmojtin.sk

Ľuboš Mihálik: vzdal sa mandátu písomne 22.7.2011
Marián Šalamon: e-mail: marian.salamon@obecmojtin.sk
Dušan Martiš ml. od 1.8.2011: vzdal sa mandátu písomne 6.2.2013
Elena Kobelová od 1.8.2011: mandát poslankyne zanikol

 

Doplňujúcimi voľbami zo dňa 25.1.2014 boli zvolení:

Ferdinand Kučera st.

Mgr. Katarína Gombárová, e-mail: katarina.gombarova@obecmojtin.sk

Mária Barninová, e-mail: maria.barninova@obecmojtin.sk

Maroš Staňo, e-mail: maros.stano@obecmojtin.sk

 


 
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

 

zo života v našej obci

Spomienka na sv. Cyrila a Metoda - Mojtínske hody
2. - 4. júla 2010

zábery z podujatia....


 

Prezentácia regiónu

panoramatický pohľad na kraj

panoramatický pohľad na kraj

panoramatický pohľad na kraj

panoramatický pohľad na kraj

panoramatický pohľad na kraj

panoramatický pohľad na kraj

panoramatický pohľad na kraj

panoramatický pohľad na kraj

panoramatický pohľad na kraj

panoramatický pohľad na kraj

obec Mojtín

obec Mojtín

Položky 1-6 z 57

Okolie

mojtínska príroda, skalne bralo

Pohľad zo skalného brala

jesenná príroda

Jesenná príroda

západ slnka, príroda

Západ slnka

bez názvubez názvubez názvu
Položky 1-6 z 11

Májová priepastná jaskyňa

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm, jaskyniari

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm, kvaplová výzdoba

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm-kvaplová výzdoba

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm

Sutový dóm - Sintrova záclona

Sutový dóm - Sintrova záclona

Sutový dóm - Sintrova záclona

Sutový dóm - Sintrova záclona

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm, jaskyniari vystupujú po rebríku

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm

Stretnutie so staršími občanmi

bez názvubez názvubez názvu
bez názvubez názvubez názvu
Položky 1-6 z 21

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obec Mojtín


webygroup

dnes je: 22.12.2014

meniny má: Adela

020 72 Mojtín 242
telefón : 042/4711692
fax : 042/4711692
Email : obecmojtin@obecmojtin.sk


766515

Úvodná stránka